Energiatodistukset


Lisätietoa energiatodistuksista

Koska energiatodistusta ei tarvita?

Energiatodistuslainsäädäntö ei koske:

  1. 1. rakennusta, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä;

  2. 2. loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;

  3. 3. määräajan paikallaan pysytettävää tai tilapäistä rakennusta, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta;

  4. 4. teollisuus- ja korjaamorakennusta;

  5. 5. muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettua maatilarakennusta, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;

  6. 6. rakennusta, jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan;

  7. 7. rakennusta, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon hyväksymisen nojalla osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin, kuin sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä. (Todellisuudessa myös suojelluista rakennuksista pitää tehdä energiatodistus, koska energiatodistus ei muuta rakennuksen luonnetta eikä ulkonäköä)

  8. 8. sellaista puolustushallinnon käytössä olevaa rakennusta, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa. Rakennus- tai toimenpidelupaa haettaessa ei tarvita energiatodistusta, jos kyseessä on rakennuksen korjaus- tai muutostyö tai rakennuksen laajentaminen taikka sen käyttötarkoituksen muuttaminen.